BLOGNYA ORANG BOROBUDUR

WA . 08191 54321 71

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1433 H

Kamis, 04 April 2013

BON BUAT KUBUR ( EL 12 )

SELEMBAR BON ATAU NOTA LAMA '' BOEAT KOEBOERAN DIE BADRAN  '' , DENGAN METEREI 10 CENT NET INDIE , 2 OCTOBER 1907 , DJOCJACARTA .

- SOEDAH TRIMA WANG DARIE DJUA BAN LIENG BANJAKNJA LIMA POELOE ROEPIA BAJARAN PASANG TANDA NAMA KOEBOERNNJA ......  -

PADA LIPATAN ADA SOBEK DAN PADA TENGAH UJUNG .

TERJUAL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar