BLOGNYA ORANG BOROBUDUR

WA . 08191 54321 71

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1433 H

Jumat, 18 Maret 2011

WASIJAT JANG BAROE


INDJIL TEMPO DOELOE ," WASIJAT JANG BAROE IJA-ITOE SEGALA KITAB PERDJANDJIAN BAROE " Tersalin kapada bahasa Malajoe rendah , ejaan " OE ".Tjitakan ka ampat .

Isi kitab ;
Indjil Mateoes ,
Indjil Markoes ,
Indjil Loekas ,
Indjil Johanes ,
Perboewatan segala Rasoel .
Soerat-soerat kiriman Rasoel Paoes .....(14) ,
Soerat-soerat kiriman jang AAM...( 8 ) .

AMSTERDAM , 1934 . 572 halaman .

TERJUAL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar